چرا از بندهای الاستیکی روی بریس ها استفاده می شود؟